Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.105 din 14 iulie 2005
pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 152/1998 privind ├«nfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe

Situa┼úia extraordinar─â, prev─âzut─â de art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â, se motiveaz─â prin necesitatea urgent─â a elimin─ârii facilit─â┼úilor exclusiviste pentru Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe (A.N.L.) ┼či/sau pentru clien┼úii acesteia, dar ┼či necesitatea orient─ârii obiectului de activitate al A.N.L. c─âtre toate programele guvernamentale de construc┼úii de locuin┼úe proprietate public─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale ┼či/sau de interven┼úii la fondul construit, pentru care se acord─â sprijin material ┼či/sau financiar de c─âtre stat. ├Än temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind ├«nfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.265 din 16 iulie 1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) ┼či e) vor avea urm─âtorul cuprins:

  "c) promovarea ┼či dezvoltarea la nivel sectorial ┼či na┼úional a unor programe privind construc┼úia de locuin┼úe pentru tineri, destinate ├«nchirierii, construc┼úia de locuin┼úe sociale ┼či de necesitate, construc┼úia altor locuin┼úe proprietate public─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativteritoriale, precum ┼či interven┼úii la construc┼úii existente, ├«n aplicarea m─âsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale ┼či sursele de finan┼úare ale acestora se aprob─â de Guvern la propunerea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului; d) dob├óndirea de terenuri destinate construirii de locuin┼úe ┼či, dup─â caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucr─ârilor de viabilizare a acestora; e) ini┼úierea ┼či/sau dezvoltarea, ├«n condi┼úiile pie┼úei, a unor programe de construc┼úii de locuin┼úe proprietate privat─â prin credit ipotecar;".

2. La articolul 2 alineatul (1), dup─â litera e) se introduce o nou─â liter─â, litera f), cu urm─âtorul cuprins:

  "f) realizarea unor studii de specialitate privind pia┼úa imobiliar─â (cererea ┼či oferta de locuin┼úe, terenuri de construc┼úii, costuri etc.)."

3. Alineatul (11) al articolului 2 va avea urm─âtorul cuprins:

"(11) Investi┼úiile privind construc┼úiile de locuin┼úe prev─âzute la alin. (1) lit. c) sunt finan┼úate de la bugetul de stat ┼či/sau bugetele locale, precum ┼či din credite interne/externe ┼či alte surse legal constituite."

4. Dup─â alineatul (11) al articolului 2 se introduc trei noi alineate, alineatele (12), (13) ┼či (14), cu urm─âtorul cuprins:

"(12) ├Än structura cheltuielilor de investi┼úii prev─âzute la alin. (11) va fi cuprins─â o cot─â de 3% care se constituie venituri ale Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea ┼či urm─ârirea lucr─ârilor de execu┼úie, cu respectarea legisla┼úiei ├«n vigoare.

(13) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (11) se face în condiţiile legii.

(14) ├Än aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuin┼úei nr. 114/1996, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ini┼úierea ┼či dezvoltarea programelor de construc┼úii de locuin┼úe de c─âtre Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe se fac cu avizul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului."

5. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm─âtorul cuprins:

"(2) Dezvoltarea construc┼úiilor de locuin┼úe ├«n condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. c) ┼či e) se face pe terenuri viabilizate sau a c─âror viabilizare se realizeaz─â corelat cu termenele de recep┼úie ┼či punere ├«n func┼úiune a locuin┼úelor."

6. Alineatul (3) al articolului 2 se abrog─â.

7. Alineatul (4) al articolului 2 va avea urm─âtorul cuprins:

"(4) Pentru atragerea resurselor de finanţare în construcţia de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţii autorizate potrivit legii să acorde credite ipotecare."

8. Alineatele (5) ┼či (6) ale articolului 2 se abrog─â.

9. Alineatul (7) al articolului 2 va avea urm─âtorul cuprins:

"(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum ┼či pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuin┼úe, persoanele juridice cu activit─â┼úi ├«n construirea de locuin┼úe, de drumuri, ├«n domeniul investi┼úiilor imobiliare, ├«n domeniul serviciilor de gospod─ârie comunal─â, precum ┼či al celor de alimentare cu gaze ┼či energie electric─â pot participa al─âturi de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe ┼či/sau de autorit─â┼úile publice locale la finan┼úarea ┼či derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe baz─â de contracte ├«ncheiate potrivit legii."

10. Dup─â alineatul (7) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urm─âtorul cuprins:

"(71) ├Än aplicarea prevederilor alin. (7), tipurile de contracte-cadru, forma ┼či con┼úinutul studiilor de prefezabilitate ┼či fezabilitate ┼či criteriile de analiz─â a eligibilit─â┼úii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi."

11. Dup─â articolului 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urm─âtorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Terenurile destinate construirii de locuin┼úe prin Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe pot fi proprietate public─â ori privat─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale, precum ┼či proprietate privat─â a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate public─â ori privat─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale se preiau de Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe ├«n folosin┼ú─â gratuit─â, ├«n condi┼úiile legii, pe perioada realiz─ârii investi┼úiilor.

(2) Terenurile proprietate public─â ori privat─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale, destinate construirii de locuin┼úe prin Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe, scoase din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92 alin. (4) ┼či (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

(3) ├Än cazul ├«n care terenurile prev─âzute la alin. (1) sunt ├«n proprietatea public─â ori privat─â a statului, acestea se transmit f─âr─â plat─â ├«n proprietatea public─â sau, dup─â caz, ├«n proprietatea privat─â a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale ├«n care sunt amplasate ┼či ├«n administrarea consiliilor locale ale comunelor, ora┼čelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure┼čti, sau, dup─â caz, ├«n administrarea consiliilor jude┼úene, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare. Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe ├«┼či p─âstreaz─â folosin┼úa gratuit─â a terenurilor pe perioada realiz─ârii investi┼úiilor.

(4) Pe terenurile aflate ├«n proprietatea public─â ori privat─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale, utilit─â┼úile ┼či dot─ârile tehnico-edilitare se realizeaz─â prin obiective de investi┼úii promovate de c─âtre consiliile locale potrivit legii ┼či ├«n corelare cu programele de construc┼úii de locuin┼úe.

(5) Pentru asigurarea corel─ârii programelor de investi┼úii ├«n viabilizarea terenurilor cu programele de investi┼úii ├«n construc┼úia de locuin┼úe, Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe va ├«ncheia contracte cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale prin bugetul c─ârora se aprob─â programul de investi┼úii publice pentru realizarea de utilit─â┼úi ┼či dot─âri tehnicoedilitare, ├«n condi┼úiile art. 2 alin. (7) ┼či (71).

(6) Pentru terenurile proprietate privat─â a unit─â┼úilor administrativ-teritoriale, destinate realiz─ârii de locuin┼úe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hot─âr├óre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora c─âtre titularii dreptului de proprietate asupra locuin┼úelor, precum ┼či cuantumul redeven┼úei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, dup─â caz, darea ├«n folosin┼ú─â a terenurilor se face pentru toat─â durata de existen┼ú─â a construc┼úiilor.

(7) Stabilirea ┼či/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor conform prevederilor alin. (6) se realizeaz─â ├«nainte de promovarea programelor de dezvoltare a construc┼úiilor de locuin┼úe conform art. 2 alin. (2)."

12. Articolul 3 va avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe va stabili m─âsurile necesare pentru luarea ├«n eviden┼ú─â ┼či analiza solicit─ârilor de construc┼úie de locuin┼úe proprietate personal─â prin credit ipotecar. ├Än acest scop va stabili ┼či va da publicit─â┼úii locul de primire a solicit─ârilor ┼či actele justificative necesare.

(2) Finan┼úarea construc┼úiilor de locuin┼úe care se realizeaz─â prin programele prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. e) se asigur─â din sursele proprii ale beneficiarilor ┼či/sau din credite ipotecare acordate acestora de c─âtre b─ânci ┼či alte institu┼úii financiare autorizate potrivit legii.

(3) Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe ┼či partenerii acesteia ├«n dezvoltarea programelor de construc┼úii de locuin┼úe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare proiect─ârii, autoriz─ârii ┼či contract─ârii lucr─ârilor de construc┼úii, urm├ónd ca acestea s─â fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuin┼úe."

13. Articolele 4 ┼či 5 se abrog─â.

14. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea urm─âtorul cuprins:

  "b) venituri rezultate din activit─â┼úi ┼či servicii prestate pentru promovarea ┼či dezvoltarea la nivel sectorial ┼či na┼úional a unor programe de investi┼úii publice ├«n construc┼úia de locuin┼úe, precum ┼či venituri rezultate din activit─â┼úi ┼či servicii prestate pentru promovarea ┼či dezvoltarea unor programe private ├«n construc┼úia de locuin┼úe;".

15. Alineatul (2) al articolului 6 se abrog─â.

16. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm─âtorul cuprins:

"(3) Resursele Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe pot fi avansate ┼či pentru finan┼úarea construc┼úiilor de locuin┼úe proprietate public─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativteritoriale, urm├ónd ca acestea s─â fie reconstituite din sursele prev─âzute cu aceast─â destina┼úie ├«n bugetul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, conform art. 2 alin. (11)."

17. Alineatul (4) al articolului 61 va avea urm─âtorul cuprins:

"(4) Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe va dezvolta anual programe de investi┼úii publice ├«n construc┼úia de locuin┼úe pentru tineri, destinate ├«nchirierii, construc┼úia de locuin┼úe sociale ┼či de necesitate, construc┼úia altor locuin┼úe proprietate public─â a statului sau a unit─â┼úilor administrativteritoriale, precum ┼či interven┼úii la construc┼úii existente, pe baza programelor de investi┼úii aprobate ├«n bugetul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului ├«n colaborare cu organele administra┼úiei publice locale ┼či centrale interesate, pe terenurile prev─âzute la art. 21 alin. (1), a c─âror viabilizare se asigur─â ├«n condi┼úiile legii."

18. Alineatul (5) al articolului 61 se abrog─â.

19. Alineatele (1) ┼či (2) ale articolului 62 vor avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 62. - (1) Tinerii, ├«n sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore, ├«n v├órst─â de p├ón─â la 35 de ani la data repartiz─ârii unei locuin┼úe construite prin programele Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe ┼či destinate ├«nchirierii.

(2) Locuin┼úele pentru tineri, destinate ├«nchirierii, realizate ├«n condi┼úiile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al propriet─â┼úii publice. Pentru celelalte locuin┼úe care se realizeaz─â prin programele de investi┼úii prev─âzute la art. 61 alin. (4), regimul juridic ┼či modul de repartizare sunt prev─âzute de Legea locuin┼úei nr. 114/1996, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare."

20. Articolul 7 va avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 7. - Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate emite periodic titluri de valoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare."

21. Articolele 8-16 se abrog─â.

22. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urm─âtorul cuprins:

"(3) Consiliul de administra┼úie este compus din 5-7 membri desemna┼úi ┼či numi┼úi prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului."

23. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Consiliul na┼úional de coordonare este format din 13 membri desemna┼úi dup─â cum urmeaz─â: a) Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului - 2 membri; b) Ministerul Economiei ┼či Comer┼úului - 1 membru; c) Ministerul Finan┼úelor Publice - 1 membru; d) Asocia┼úia Rom├ón─â a B─âncilor - 1 membru; e) Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor - 1 membru; f) Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale - 1 membru; g) Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii - 1 membru; h) Uniunea Na┼úional─â a Consiliilor Jude┼úene - 1 membru; i) Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti - 1 membru; j) Federa┼úia Municipiilor din Rom├ónia - 1 membru; k) Federa┼úia Ora┼čelor din Rom├ónia - 1 membru; l) Federa┼úia Primarilor de Comune - 1 membru."

24. Literele b), h), l) ┼či m) ale articolului 20 se abrog─â.

25. Litera i) a articolului 20 va avea urm─âtorul cuprins:

  "i) aprob─â prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe;".

26. Alineatul (2) al articolului 21 se abrog─â.

27. Articolul 23 se abrog─â.

28. Alineatul (1) al articolului 241 va avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 241. - (1) Pentru construcţia de locuinţe din lemn pentru tineri, destinate închirierii, masa lemnoasă necesară se poate asigura de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe."

29. Articolul 25 va avea urm─âtorul cuprins:

"Art. 25. - Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului elaboreaz─â norme metodologice de aplicare, care se aprob─â prin hot─âr├óre a Guvernului."

30. ├Än tot cuprinsul legii, denumirile "Ministerul Lucr─ârilor Publice ┼či Amenaj─ârii Teritoriului" sau Ministerul Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei" se vor ├«nlocui cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului".

Art. II. - (1) Creditele ipotecare, acordate din sursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se derulează conform prevederilor din contractele încheiate, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.

(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuţia Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

(3) Resursele Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe se re├«ntregesc cu ratele rambursate ┼či dob├ónzile aferente creditelor acordate.

(4) Contractan┼úii de credite ipotecare, care au ├«ncheiate contracte de mandat cu Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe sau contracte de construire a unei locuin┼úe prin programele agen┼úiei aflate ├«n derulare la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, pot beneficia ├«n continuare de o subven┼úie ├«n cuantum de 20% din valoarea locuin┼úei, dac─â ├«ntrunesc, ├«n mod cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii: a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (so┼ú/so┼úie ┼či/sau copii ├«n ├«ntre┼úinere), nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub form─â de subven┼úii pentru o alt─â locuin┼ú─â; b) este prima locuin┼ú─â pe care o construiesc cu finan┼úare prin credit ipotecar.

(5) Subven┼úia prev─âzut─â la alin. (4) se asigur─â de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.

Art. III. - (1) ├Än termen de 30 de zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, se vor modifica ├«n mod corespunz─âtor Normele metodologice pentru punerea ├«n aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind ├«nfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, aprobate prin Hot─âr├órea Guvernului nr.962/2001, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.626 din 4 octombrie 2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

(2) Legea nr. 152/1998 privind ├«nfiin┼úarea Agen┼úiei Na┼úionale pentru Locuin┼úe, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.265 din 16 iulie 1998, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, inclusiv cu modific─ârile ┼či complet─ârile aduse prin prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, dup─â aprobarea acesteia prin lege, se va republica ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, d├óndu-se textelor o nou─â numerotare.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

1. Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuin┼úe prin Agen┼úia Na┼úional─â pentru Locuin┼úe, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr.491 din 13 octombrie 1999, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 243/2001;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452 din 25 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 537/2003;

3. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.049/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.645 din 10 septembrie 2003.

PRIM-MINISTRU
C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

Contrasemneaz─â:

Ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucr─âri publice
┼či amenajarea teritoriului,
L├íszl├│ Borb├ęly

Ministrul administra┼úiei ┼či internelor,
Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Bucure┼čti, 14 iulie 2005.
Nr. 105.

(c) Brancusi.org