Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

LEGE nr.152 din 15 iulie 1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional, se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită prescurtat A.N.L.

(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe are ca obiectiv realizarea unor montaje financiare, precum şi atragerea şi administrarea resurselor, în condiţiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere.

(2) Din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se acordă credite, care se garantează prin constituirea de ipoteci asupra imobilului - teren şi construcţie -, liber de orice sarcină.

(3) Înscrierea ipotecii se face pe baza contractului de creditare. Operaţiunea de înscriere a ipotecii este scutită de taxă de timbru.

(4) Pentru derularea activităţilor specifice operaţiunii de creditare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie convenţii speciale cu instituţiile bancare, depozitare ale resurselor sale, care vor acţiona ca bănci de credit ipotecar.

Art. 3. - Pot beneficia de credite, în baza criteriilor stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe:

a) persoane fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România;

b) persoane juridice române.

Art. 4. - (1) Beneficiarilor de credite li se pot acorda următoarele facilităţi:

a) o rată a dobânzii inferioară unei rate medii a dobânzilor practicate pe piaţa financiar-bancară, calculată şi acceptată de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

b) accesul la terenuri pentru construcţii de locuinţe, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţă pe toată durata de existenţă a construcţiei, în condiţii preferenţiale, stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, după caz;

c) scutiri de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădire, pe durata de rambursare a creditului.

(2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va asigura un cuantum anual din fondurile sale, destinat creditelor, în condiţii avantajoase, pentru tineri şi familiile de tineri.

Art. 5. - (1) Plafoanele maxime ale creditelor care se acordă pentru finanţarea construirii sau cumpărării de locuinţe, în condiţiile prezentei legi, se vor încadra în plafoane maximale de cost, de realizare a unor construcţii noi, stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

(2) Pentru cumpărarea de locuinţe şi realizarea de lucrări de construcţii aferente fondului de locuinţe existent - reabilitare, consolidare, extindere -, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va stabili reglementări specifice, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se păstrează în conturi pe numele agenţiei, la instituţii bancare agreate, şi se pot constitui din:

a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;

b) dobânzi la creditele acordate;

c) venituri din plasamente în titluri de stat şi depozite bancare;

d) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, române sau străine;

e) sume acumulate drept garanţie de bună execuţie în cadrul decontării lucrărilor de investiţii;

f) alte resurse legal constituite.

(2) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reîntregesc cu ratele rambursate, aferente creditelor acordate.

Art. 7. - Pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate emite periodic titluri de valoare, sub formă de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe termen mediu şi lung. Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sunt valori mobiliare, emise la valoare nominală, cu dobândă indexabilă, plătibilă lunar, dematerializate, garantate de stat.

Art. 8. - Punerea în circulaţie a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se face prin intermediul instituţiilor bancare, depozitare ale resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 9. - Consiliul naţional de coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va stabili data, volumul şi celelalte caracteristici financiare ale fiecărei emisiuni, cuprinse în prospectul de emisiune.

Art. 10. - (1) Obligaţiunile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pot fi cumpărate de persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente în România.

(2) Instituţiile bancare, care, în calitate de agent al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, asigură emisiunea primară a obligaţiunilor acesteia, asigură şi evidenţa deţinătorilor de obligaţiuni, precum şi operaţiunile de plată a veniturilor lunare cuvenite acestora.

(3) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe beneficiază de toate drepturile conferite de lege deţinătorilor de valori mobiliare.

Art. 11. - (1) Piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie în condiţiile legii, prin admiterea obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o altă piaţă supravegheată.

(2) Cererea de cotare la bursa de valori sau pe o altă piaţă supravegheată este înaintată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 12. - (1) Pe piaţa secundară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe vor acţiona, în calitate de intermediari, societăţile de valori mobiliare.

(2) Deţinătorii de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe au dreptul să transmită intermediarilor ordine de vânzare a obligaţiunilor deţinute, indiferent de termenul de scadenţă a acestora.

Art. 13. - La data admiterii obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la cota bursei de valori sau pe o altă piaţă supravegheată, va fi constituit, în condiţiile legii, Registrul deţinătorilor de obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, care asigură evidenţa tranzacţiilor cu obligaţiuni ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi evidenţa investitorilor în aceste valori mobiliare.

Art. 14. - În vederea asigurării unei garanţii eficiente, se va constitui, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un fond de garantare a obligaţiunilor emise de aceasta.

Art. 15. - (1) Fondul de garantare a obligaţiunilor va avea ca sursă de constituire alocaţia iniţială de la bugetul de stat şi comisionul de distribuire încasat la emisiunea primară a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

(2) Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi administrat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 16. - Fondul de garantare a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va fi utilizat numai în situaţia în care volumul plăţilor cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni va fi superior volumului de încasări din ratele scadente la creditele ipotecare acordate şi dobânzile aferente.

CAPITOLUL II
Organizare

Art. 17. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se realizează prin Consiliul naţional de coordonare, ca organ deliberativ, şi prin Consiliul de administraţie, ca organ executiv.

(2) Consiliul naţional de coordonare este organ de decizie, numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeaşi hotărâre va fi nominalizată, din rândul membrilor acestuia, persoana desemnată să îndeplinească funcţia de preşedinte al consiliului.

(3) Consiliul de administraţie este compus din 5-7 membri, desemnaţi şi numiţi de Consiliul naţional de coordonare.

(4) Preşedintele Consiliului naţional de coordonare este şi preşedintele Consiliului de administraţie.

Art. 18. - (1) Consiliul naţional de coordonare este format din 13 membri, desemnaţi după cum urmează:

- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - 2 membri

- Ministerul Tineretului şi Sportului - 1 membru

- Ministerul Finanţelor - 1 membru

- Asociaţia Română a Băncilor - 1 membru

- Departamentul pentru Administraţie Publică Locală - 1 membru

- Ministerul Privatizării - 1 membru

- Ministerul Apărării Naţionale - 1 membru

- Ministerul Educaţiei Naţionale - 1 membru

- Federaţia Municipiilor din România - 1 membru

- Federaţia Oraşelor din România - 1 membru

- Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor Judeţene - 1 membru

- Consiliul General al Municipiului Bucureşti - 1 membru.

(2) Consiliul naţional de coordonare îşi aprobă, la prima şedinţă, regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) Consiliul naţional de coordonare se reuneşte cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(4) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului naţional de coordonare, precum şi punerea în aplicare a directivelor şi deciziilor adoptate se asigură de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 19. - Consiliul naţional de coordonare are următoarele atribuţii:

a) avizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în termen de 30 de zile de la numire;

b) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocaţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform prezentei legi;

c) aprobă plafonul anual de credite;

d) stabileşte condiţiile de folosire a sumelor acumulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

e) decide asupra plasamentelor financiare în titluri de stat;

f) analizează şi se pronunţă asupra angajamentelor patrimoniale ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

h) aprobă criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor;

i) aprobă plafoanele maximale de cost pentru locuinţele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi;

j) aprobă rata dobânzii, aferentă creditelor pe care le acordă;

k) aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 20. - Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe are următoarele atribuţii:

a) administrează resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi efectuează plasamente în titluri de stat şi în depozite bancare;

b) aprobă încheierea de convenţii pentru derularea fondurilor, cu instituţiile bancare agreate, care acordă credite ipotecare;

c) stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea creditelor;

d) aprobă plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice şi propune nivelul ratei dobânzii aferente acestuia;

e) analizează modul de utilizare a creditelor şi stabileşte măsuri în conformitate cu dispoziţiile legale;

f) reprezintă, prin preşedintele său, interesele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în justiţie şi în relaţiile cu terţii;

g) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

h) propune plafoane maximale de cost pentru locuinţele finanţate potrivit prevederilor prezentei legi;

i) propune volumul şi caracteristicile fiecărei emisiuni de obligaţiuni cuprinse în prospectul de emisiune.

Art. 21. - (1) Consiliul naţional de coordonare şi Consiliul de administraţie ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe răspund de gestionarea fondurilor, potrivit legii.

(2) Anual, Guvernul va prezenta Parlamentului o informare asupra activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 22. - (1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se asigură din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursă pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe în anul următor.

Art. 23. - Fondurile necesare începerii activităţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie prin emiterea de obligaţiuni garantate de stat, din bugetul de stat şi din alte surse legal constituite.

 

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 24. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate modifica, periodic, condiţiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcţie de situaţia pieţei monetare şi a pieţei de capital.

Art. 25. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi adoptate de către Guvern.

Art. 26. - În termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi va fi numit Consiliul naţional de coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU

Bucureşti, 15 iulie 1998.
Nr. 152.

 

 

(c) Brancusi.org