Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

LEGEA nr.10/11.01.2006

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:

    "c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate ├«nchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse sau grav avariate, situate ├«n zonele afectate de calamitati naturale, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, ├«n aplicarea masurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aproba de Guvern la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

    d) dob├óndirea de terenuri destinate construirii de locuinte, ├«n conditiile legii si, dupa caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrarilor de viabilizare a acestora;"

2. La articolul I punctul 4, la articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:

    "(15) Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru identificarea unor constructii aflate ├«n diverse stadii de executie sau finalizare si neexploatate, care pot fi incluse ├«n programele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c)."

3. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Resursele de finantare ├«n constructia de locuinte cu credit ipotecar care se realizeaza prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor si/sau din credite ipotecare acordate acestora de institutii financiare autorizate potrivit legii."

4. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 21 se abroga.

5. La articolul I punctul 11, alineatul (7) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

    "(7) Stabilirea si/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizeaza ├«n baza planurilor urbanistice si a studiilor de fezabilitate aprobate, odata cu promovarea programelor de dezvoltare a constructiilor de locuinte prin programele prevazute la art.2 alin.(1) lit.c) si e)."

6. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 3 se abroga.

7. La articolul I punctul 17, alineatul (4) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

    "(4) Agentia Nationala pentru Locuinte va stabili anual programe de investitii publice ├«n constructia de locuinte pentru tineri, destinate ├«nchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse sau grav avariate situate ├«n zonele afectate de calamitati naturale, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, pe baza proiectelor de investitii aprobate ├«n bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ├«n colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile destinate amplasarii acestor locuinte potrivit legii."

8. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:

    "Art.62. - (1) Tinerii, ├«n sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore ├«n v├órsta de p├óna la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele Agentiei Nationale pentru Locuinte, destinate ├«nchirierii si care pot primi repartitii ├«n cel mult 12 luni de la ├«mplinirea acestei v├órste."

9. La articolul I, dupa punctul 19 se introduce punctul 191 cu urmatorul cuprins:

    "191. Dupa alineatul (3) al articolului 62 se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins: (31) Contractele de ├«nchiriere se ├«ncheie pe o perioada de c├óte 5 ani de la data repartizarii locuintei. Dupa expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de ├«nchiriere se face pe o perioada de 1 an, ├«n urmatoarele conditii:

a) prin recalcularea chiriei în conditiile prevederilor art. 31 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

b) prin pastrarea conditiilor contractuale initiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. (32) Prevederile alin. (31) se aplica la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în conditiile legii."

10 . La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art.18. - (1) Consiliul national de coordonare este format din 15 membri desemnati dupa cum urmeaza:

a)Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - 2 membri
b)Inspectoratul de Stat în Constructii - 1 membru
c)Ministerul Economiei si Comertului - 1 membru
d)Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - 1 membru
e)Ministerul Finantelor Publice - 1 membru
f)Asociatia Româna a Bancilor - 1 membru
g)Ministerul Administratiei si Internelor - 1 membru
h)Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - 1 membru
i)Ministerul Educatiei si Cercetarii - 1 membru
j)Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene - 1 membru
k)Federatia Municipiilor din România - 1 membru
l) Federatia Oraselor din România - 1 membru
m)Consiliul General al Municipiului Bucuresti - 1 membru
n)Federatia Primarilor de Comune - 1 membru."

11. La articolul I, punctul 28 va avea urmatorul cuprins:

    "28. Articolul 241 va avea urmatorul cuprins: Art. 241 - (1) Pentru constructia de locuinte din programele guvernamentale materialele de constructii necesare se pot asigura de catre Agentia Nationala pentru Locuinte. (2) Asigurarea materialelor de constructii prevazute la alin. (1) se face prin achizitii publice si/sau din donatii si/sau sponsorizari."

12. La articolului III, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    "Art. III. - (1) ├Än termen de 30 de zile de la data intrarii ├«n vigoare a legii pentru aprobarea prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza normele metodologice de punere ├«n aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Rom├óniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Rom├óniei, republicata.

p. PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
PRESEDINTELE
SENATULUI
Daniela Popa

 Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 11 ianuarie 2006

Nr. 10

(c) Brancusi.org