Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Repartizare, Reglementare Spatiu Locativ si cu Alta Destinatie;
In temeiul dispozitiilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 105/2005, aprobata prin Legea nr. 10/2006 si ale Normelor metodologice pentru punrea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, modificate si completate prin Hotararea Guvernului nr. 60/2004, prin H.G. nr. 816/2005 si prin H.G. nr. 592/2006;
Vazand avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;
Luand act de prevederile “art. 95” alin. (2) lit. ”i” si “art. 46” alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTARASTE:

Art. 1: Se aproba Criteriile de acces la locuinte si Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Pe data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Hotararii Consiliului Local Sector 6 nr. 144/2005.
Art. 3. Repartizarea locuintelor se va face cu respectarea exigentelor minimale in asigurarea spatiului locativ pe numar de persoane, conform dispozitiilor Anexei nr. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, si cu evitarea acordarii de spatii excedentare.
Art. 4: Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6, Comisia Sociala de Analiza si evaluare a cererilor de locuinte si Serviciul Repartizare, Reglementare Spatiu Locativ si cu alta Destinatie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
In temeiul art. 85 alin. 1 lit. „c”
din Legea nr. 215/2001 Manuel Avramescu
CONTRASEMNEAZA pentru legalitate SECRETAR, Gheorghe Floricica

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

A. Criterii de acces la locuinta

1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la data implinirii acestei varste. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.

2.Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Bucuresti, indiferent in care sector al acestuia.

NOTA: Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura. De asemenea, restrictia nu se aplica in cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau nefamilisti, precum si chiriasilor din locuinte preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare sau sunt retrocedate catre fostii proprietari. Prin camine de familisti si nefamilisti se [nteleg cladiri dotate cu camere de locuit individuale si cu dependintele, dotarile si utilitatile comune.

3. Titularul cererii de locuinta:

3.1. Sa isi desfasoare activitatea pe raza Sectorului 6, avand contract de munca pe perioada nedeterminata cu o vechime neintrerupta de minim 12 luni la data depunerii cererii.

3.2. Prin exceptie, de la cele prevazute la punctul 3.1., pentru repartizarea locuintelor din Ansamblul “Constantin Brancusi” pot depune cereri:

3.2.1. tinerii care au domiciliul stabil, pe raza sectorului 6, de cel putin 12 luni si isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Bucuresti, de cel putin 12 luni, pe baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata. In ambele cazuri, se au in vedere 12 luni consecutive, calculate in urma, raportat la data depunerii cererii si, respectiv, la data repartizarii locuintei.

3.2.2. tinerii care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti, de cel putin 12 luni, pe baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata, in cadrul institutiilor publice sau de interes public national, institutiilor publice sau de interes public comunitar la nivelul municipiului Bucuresti (cultura/culte, sanatate, mass-media, Primaria Municipiului Bucuresti, Prefectura Municipiului Bucuresti), regii si companii nationale si comunitare. Se au in vedere 12 luni consecutive, calculate in urma, raportat la data depunerii cererii si, respectiv, la data repartizarii locuintei.

NOTA: Regula privind contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata nu se aplica in cazul medicilor rezidenti, personalului din invatamant, personalului artistic angajat in institutii de cultura, personalului care deserveste Serviciul de Ambulanta Bucuresti, personalul militar. Pentru aceste cazuri se admite ca dovada locului de munca sa se faca si pe baza unor contracte individuale de munca incheiate pe perioada determinata, dar nu pentru mai putin de un an. In cazul solicitantilor liber profesionisti, actionari in cadrul propriilor societati, personal de specialitate in cabinete individuale (medici, avocati) actele doveditoare privitoare la desfasurarea activitatii vor fi cele eliberate de autoritatile competente, dupa caz.
4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructi de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

NOTA:
- Lista de prioritati se stabileste anual;
- Solicitantii inscrisi in lista de prioritati,cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita;
- Solicitantii trebuie sa faca dovada indeplinirii criteriilor de acces mentionate la punctele 1, 2 si 3 si la data repartizarii locuintelor.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situatia locativa actuala

1.1.Chirias in spatiu din fond locativ privat: 10 pct.

1.2.Tolerat in spatiu: 7 pct.

1.3.Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): - mp/locatar -

a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv: 5 pct.
b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv: 7 pct.
c) 8 mp si pana la 12mp inclusiv: 9 pct.
e) mai mica de 8 mp: 10 pct.

NOTA:
In cazul celor tolerati in spatiu toata suprafata locativa a imobilului se imparte la numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta dar care locuiesc in acelasi imobil. In cazul spatiilor locative inchiriate, suprafata locativa detinuta conform contractului de inchiriere se imparte numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea numarului de membri ai familiei solicitantului de locuinta se va avea in vedere componenta familiei definita de cap. A pct. 2.

2. Starea civila actuala

2.1. Stare civila:

a)casatorit: 10 pct.
b)necasatorit: 8 pct.

2.2. Numarul de persoane in intretinere

a) copii
· 1 copil: 2 pct.
· 2 copii: 3 pct.
· 3 copii: 4 pct.
· 4 copii: 5 pct.
· >4copii: 5 pct.+1 pct. pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numarul acestora: 2 pct.

3. Starea de sanatate actuala

Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus: 2 pct.

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. pana la 1 an: 1 pct.
4.2. intre 1 si 2 an: 3 pct.
4.3. intre 2 si 3 ani: 6 pct.
4.4. intre 3 si 4 ani: 9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani: 4 pct.

5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala

5.1. fara studii si fara pregatire profesionala: 5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau specializare la locul de munca: 8 pct.
5.3. cu studii medii fara pregatire profesionala si/sau specializare la locul de munca: 10 pct.
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau studii superioare de scurta durata: 13 pct.
5.5. cu studii superioare: 15 pct.

NOTA:
Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

6. Situatii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani: 15 pct.
6.2. tinerii care au adoptat sau adopta copii: 10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate: 5 pct.

NOTA:
- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la litera A de mai sus;
- In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este, sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se face functie de vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (zi/luna/an), avand prioritate, in acest caz, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila+starea de sanatate actuala).

Sursa: Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

(c) Brancusi.org