Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

Actele necesare pentru locuintele A.N.L.

Actele care trebuie sa insoteasca cererile pentru locuintele destinate inchirierii de catre tineri, construite de A.N.L.

    Cererea se depune individual si in nume propriu, insotita obligatoriu de actele ce sunt mentionate mai jos:

1) declaratie notariala, data la data depunerii cererii de catre solicitant si membrii majori ai familiei acestuia, din care sa rezulte ca solicitantul si familia sa (prin familie se intelege solicitant, sot/sotie si copii, care vor fi nominalizati, iar pentru solicitantul necasatorit, se va preciza starea civila) pana la data depunerii cererii, nu au detinut si nu detin o locuinta in proprietate si/sau nu beneficiaza de o locuinta cu chirie, proprietate de stat, a municipiului bucuresti sau locuinta apartinand unitatii unde isi desfasoara activitatea, pe raza municipiului bucuresti. tot in declaratie, solicitantul va preciza unde si in ce calitate locuieste in fapt familia sa; - original(legalizat)

2) certificatul de casatorie al solicitantului sau, dupa caz, sentinta de divort; - copie si original

3) actul de identitate al solicitantului si sotului/sotiei(dupa caz)

3.1) dovada domiciliilor stabile avute pana la data depunerii cererii se va face, pentru solicitant(a) si, dupa caz, sotia/sotul acestuia/acesteia, pe baza adeverintei eliberata de serviciul pentru evidenta persoanelor, din cadrul sectiei de politie pe raza careia solicitantul(a) are domiciliul stabil; - original

4) certificatele de nastere ale copiilor sau actele de identitate(dupa caz); - copie si original

5) sentinta judecatoreasca de incredintare a minorilor; pentru copiii rezultati din concubinaj, recunoscuti de ambii parinti - copie si original

6) dovada calitatii in care solicitantul (sotul/sotia, daca este cazul) locuieste la adresa unde figureaza cu domiciliul stabil. in acest sens se va prezenta, dupa caz:

  • actul de proprietate sau contractul de inchiriere, daca figureaza cu domiciliul stabil si gospodareste in calitate de tolerat, la parinti, inclusiv schiha locuintei cu suprafata locuibila a acesteia; - copie si original

  • contractul de inchiriere (in care se va preciza suprafata inchiriata), si actul de proprietate, daca figureaza cu domiciliul stabil si gospodareste in calitate de chirias la proprietar. pentru cazurile in care nu se precizeaza in contractul de inchiriere suprafata inchiriata se va prezenta si schita locuintei; - copie si original

7) actele de identitate ale persoanelor care locuiesc cu domiciliul stabil, la adresa familiei solicitantului (sotul si sotia). pentru copiii cu varsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de nastere; - copie si original

8) sentinta judecatoreasca de evacuare si procesul verbal de punere in aplicare a sentintei sau somatia de evacuare in cazul in care solicitantul este evacuat din locuinta retrocedata fostului proprietar ; - copie si original

9) daca solicitantul nu locuieste la adresa la care are domiciliul stabil,va preciza acest lucru in declaratia notariala si va prezenta contractul locuintei unde locuieste in fapt,la care anexeaza schita acesteia si actele de identitate ale persoanelor care locuiesc cu domiciliul stabil la aceea adresa; - copie si original

10) adeverinta de la asociatia de proprietari a blocului in care solicitantul locuieste, in care sa se precizeze persoanele pentru care s-au platit cote de intretinere in ultimele 12 luni; - original

11) solicitantul si/sau sotul/sotia acestuia, care au avut domiciliul stabil in bucuresti si la alte adrese fata de cea actuala, urmeaza sa prezinte actele domiciliilor anterioare, astfel:

  • actul de proprietate sau contractul de inchiriere si actele de identitate ale parintilor, daca au domiciliat la acestia; - copie si original

  • contractul de inchiriere,daca au locuit in calitate de chirias la proprietar; - copie si original

  • daca nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de inchiriere ale locuintelor,se vor prezenta adeverinte de la institutiile in evidenta carora sunt acestea,in care sa se mentioneze daca solicitantii au figurat sau figureaza in calitate de proprietari la adresele respective – copie si original

12) dovada studiilor absolvite de solicitant(a) pe baza ultimei diplome obtinuta. cei care nu au urmat o forma de invatamant, vor face mentiune in declaratia notariala in acest sens. pentru absolventii de liceu diploma de bacalaureat va fi insotita, dupa caz, de atestatul obtinut la absolvire; - copie si original

13) daca este cazul:

  • certificat medical conform ordonantei de urgenta nr.40/1999, avizat de medicul de familie,pentru solicitant/membrii familiei solicitantului(sot/sotie si copii); - original

  • certificat de handicap pentru membrii familiei solicitantului(sot/sotie si copii); - copie si original

14) solicitantul, in varsta de 18 ani, provenit din centru de ocrotire sociala, va prezenta acte doveditoare in acest sens; - copie si original

15) pentru titularul de cerere:

  • adeverinte de salariat - original, cartea de munca completata/extras din registrul de salariati completat la zi si contractul de munca, dupa caz, actele aditionale la acesta; - copie si original sau copie semnata si stampilata pentru conformitate de angajator

  • din contractul de munca, actele aditionale la acesta si adeverinta eliberate de angajator trebuie sa rezulte cu claritate adresa completa a locului de munca unde isi desfasoara activitatea solicitantul.

    Nota: Cererile privind repartizarea locuintelor vor fi analizate de Comisia Sociala, constituita prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6, care va stabili puctajele in baza criteriilor si punctajelor de ierarhizare prevazute Hotararea Guvernului nr. 592/2006. vechimea cererii se ia in calcul de la data depunerii dosarului complet (cand solicitantul a prezentat toate actele necesare).

    La data repartizarii, solicitantii care au domiciliul stabil sau locul de munca pe raza altui sector (decat Sectorul 6), au obligatia de a prezenta adeverinta eliberata de primaria de sector pe raza careia au domiciliul/locul de munca din care sa reiasa ca nu figureaza cu cerere privind atribuirea unei locuinte, inregistrata la autoritatea respectiva - iar solicitantii cadre militare, medici rezidenti, salariati ai M.AP.N, M.A.I., S.R.I. adeverinte care sa ateste ca nu figureaza cu cerere privind atribuirea unei locuinte construita prin programe derulate de/pentru institutiile respective
solicitantul are obligatia sa aduca la cunostinta primariei, orice modificare survenita fata de situatia de la data depunerii cererii.

    Conform prevederilor hotararii guvernului nr. 592/2006, listele cu ordinea de prioritate a solicitantilor indreptatiti la atribuirea unei locuinte, se intocmesc anual, daca pentru anul respectiv se comunica de catre A.N.L.. finalizarea de obiective noi.


    Documentele mentionate in prezenta, sunt solicitate in temeiul urmatoarelor acte normative:

Sursa: Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

(c) Brancusi.org